1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - UNG THƯ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ô Đầu

(Aconitum fortunei); tk. phụ tử, củ gấu tàu, ấu tàu, thảo ô, xuyên ô. Họ Hoàng liên (Ranunculaceae).

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất