TƯ VẤN SỨC KHỎE


Trang (Bien Hoa)

mixing weed and adderall

mixing lexapro and weed

Ung thu là gì? Ung thu có th? ch?a kh?i du?c không?

(18/09/2012)

Trong su?t quãng d?i c?a chúng ta, các t? bào kh?e m?nh trong co th? c?a chúng ta phân chia và thay th? m?t cách có ki?m soát. Ung thu b?t d?u khi m?t t? bào b? thay d?i, không ki?m soát du?c, b?ng cách nào dó d? nó nhân b?n và ngoài t?m ki?m soát. Kh?i u là m?t kh?i bao g?m m?t nhóm các t? bào không bình thu?ng.

H?u h?t các b?nh ung thu hình thành kh?i u, nhung không ph?i t?t c? các kh?i u ung thu. Các kh?i u lành tính, ho?c không ph?i là ung thu, nhu tàn nhang và n?t ru?i - ng?ng phát tri?n, không lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th?, và không t?o ra các kh?i u m?i. Ác tính, ung thu, kh?i u lên và d?y các t? bào kh?e m?nh, can thi?p v?i các ch?c nang co th?, và rút ra các ch?t dinh du?ng t? các mô c?a co th?. Ung thu ti?p t?c phát tri?n và lây lan b?ng cách m? r?ng tr?c ti?p ho?c thông qua m?t quá trình g?i là di can, mà trong dó các t? bào ác tính di du l?ch thông qua các b?ch huy?t ho?c các m?ch máu cu?i cùng hình thành các kh?i u m?i ? các b? ph?n khác c?a co th?.

Thu?t ng? "ung thu" bao g?m hon 100 b?nh ?nh hu?ng d?n g?n nhu t?t c? các ph?n c?a co th?, và t?t c? d?u có kh? nang de d?a tính m?ng, ngo?i tr? d?i v?i m?t s? lo?i ung thu da.

B?n lo?i chính c?a ung thu là ung thu bi?u mô, sarcoma, lymphoma, và b?nh b?ch c?u. Ung thu - nh?t thu?ng du?c ch?n doán ung thu - có ngu?n g?c da, ph?i, vú, tuy?n t?y, và các co quan và các tuy?n khác. U lympho là ung thu t? bào lympho. B?nh b?ch c?u là b?nh ung thu máu. Nó không thu?ng hình thành các kh?i u r?n. Sacôm phát sinh trong xuong, co b?p, ch?t béo, ho?c s?n và là tuong d?i ph? bi?n.

Ung thu dã du?c công nh?n trong hàng ngàn nam nhu là m?t can b?nh c?a con ngu?i, nhung ch? trong m?t th? k? qua dã hi?u nh?ng gì y h?c ung thu th?c s? là nó ti?n tri?n nhu th? nào. Chuyên gia ung thu, du?c g?i là bác si chuyên khoa ung thu, dã có nh?ng ti?n b? dáng k? trong ch?n doán ung thu, phòng ng?a, và di?u tr?. Ngày nay, hon m?t n?a trong s? t?t c? nh?ng ngu?i du?c ch?n doán m?c b?nh ung thu du?c ch?a kh?i. Tuy nhiên, m?t s? hình th?c c?a b?nh v?n còn khó di?u tr?. Ð?i v?i nh?ng ngu?i không th? ch?a kh?i, di?u tr? hi?n d?i dáng k? có th? c?i thi?n ch?t lu?ng cu?c s?ng và có th? kéo dài s? s?ng còn.

 

-------------------------------------------------------------------------
NGỌC (AN GIANG)

zoloft pregnancy risk

zoloft pregnancy category b click
Thua bác si,cho cháu h?i, cháu nam nay 20 tu?i,tru?c dây cháu thu?ng hay b? nh?c d?u và di tiêm vacxin viêm não mô c?u BC và AC thì cháu dã d? r?t nhi?u kho?ng 76%,sau dó kho?ng 6 tháng cháu v?a di tiêm viên gan siêu vi (a+b)thì cháu th?y hoi b? choáng váng và nh?c d?u nhi?u, nh?c nhu phân n?a lúc cháu chua tiêm viên não. Th? xin h?i bác si cháu tiêm viêm gan siêu vi (a+b)có làm m?t tác d?ng c?a viêm não mô c?u bc và ac không ?, Cám on bác si nhi?u, cháu mong h?i âm nhanh ?, vì cháu r?t lo l?ng!
(21/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
NGUYEN VAN ANH (HOA KY)

where can i buy the abortion pill

buy the abortion pill online blogs1.welch.jhmi.edu
Chào Bác s?, xin BS tu v?n giùm. M? tôi nam nay cung ngoài 60 tu?i, bà thu?ng hay n?i c?c h?ch ? mi?ng và kh?p ngu?i, nh?c và ng?a. Ban ngày thì lan kho?ng chi?u t?i là n?i kh?p ngu?i. Bu?i sáng d?y hay b? te tay va cung. t? cánh tay cho d?n ngang hông. Mong BS h?i âm. Xin c?m on BS!
(22/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
Trang (Bien Hoa)

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy teampaula.azurewebsites.net
C? t?i tháng kinh thì m?t em luôn hi?n lên r?t nhi?u m?n b?c và m?n d? cung ngúa l?m nhung sau 3 ngày h?t cho t?i m?y tu?n li?n thì m?n v?n không h?t, em v?n an u?ng d? mát. Bác si có th? giúp em ch?a b?ng cách nào không? Vì xài kem thì em s? b? d? ?ng n?ng hon
(21/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
NGỌC (AN GIANG)

viagra prodej praha

viagra prodej cena link
Thua bác si,cho cháu h?i, cháu nam nay 20 tu?i,tru?c dây cháu thu?ng hay b? nh?c d?u và di tiêm vacxin viêm não mô c?u BC và AC thì cháu dã d? r?t nhi?u kho?ng 76%,sau dó kho?ng 6 tháng cháu v?a di tiêm viên gan siêu vi (a+b)thì cháu th?y hoi b? choáng váng và nh?c d?u nhi?u, nh?c nhu phân n?a lúc cháu chua tiêm viên não. Th? xin h?i bác si cháu tiêm viêm gan siêu vi (a+b)có làm m?t tác d?ng c?a viêm não mô c?u bc và ac không ?, Cám on bác si nhi?u, cháu mong h?i âm nhanh ?, vì cháu r?t lo l?ng!
(21/02/2012)

Chào b?n,

-------------------------------------------------------------------------
NGUYEN VAN ANH (HOA KY)

abortion pill buy

cytotec abortion pill buy online williamgonzalez.me

buy naltrexone 3mg

naltrexone
Chào Bác s?, xin BS tu v?n giùm. M? tôi nam nay cung ngoài 60 tu?i, bà thu?ng hay n?i c?c h?ch ? mi?ng và kh?p ngu?i, nh?c và ng?a. Ban ngày thì lan kho?ng chi?u t?i là n?i kh?p ngu?i. Bu?i sáng d?y hay b? te tay va cung. t? cánh tay cho d?n ngang hông. Mong BS h?i âm. Xin c?m on BS!
(22/02/2012)

Chào b?n,

-------------------------------------------------------------------------
Trang (Bien Hoa)

viagra

viagra
C? t?i tháng kinh thì m?t em luôn hi?n lên r?t nhi?u m?n b?c và m?n d? cung ngúa l?m nhung sau 3 ngày h?t cho t?i m?y tu?n li?n thì m?n v?n không h?t, em v?n an u?ng d? mát. Bác si có th? giúp em ch?a b?ng cách nào không? Vì xài kem thì em s? b? d? ?ng n?ng hon
(21/02/2012)

Chào em,

-------------------------------------------------------------------------
NGỌC (AN GIANG)

ventolin

ventolin over the counter nsw blog.pragmos.it

prednisolon bivirkninger

prednisolon bivirkninger halsbrand
Thua bác si,cho cháu h?i, cháu nam nay 20 tu?i,tru?c dây cháu thu?ng hay b? nh?c d?u và di tiêm vacxin viêm não mô c?u BC và AC thì cháu dã d? r?t nhi?u kho?ng 76%,sau dó kho?ng 6 tháng cháu v?a di tiêm viên gan siêu vi (a+b)thì cháu th?y hoi b? choáng váng và nh?c d?u nhi?u, nh?c nhu phân n?a lúc cháu chua tiêm viên não. Th? xin h?i bác si cháu tiêm viêm gan siêu vi (a+b)có làm m?t tác d?ng c?a viêm não mô c?u bc và ac không ?, Cám on bác si nhi?u, cháu mong h?i âm nhanh ?, vì cháu r?t lo l?ng!
(21/02/2012)

Chào b?n,

-------------------------------------------------------------------------
NGUYEN VAN ANH (HOA KY)

otc albuterol substitute

over the counter albuterol walgreens

sertraline alcohol effects

sertraline and alcohol nhs
Chào Bác s?, xin BS tu v?n giùm. M? tôi nam nay cung ngoài 60 tu?i, bà thu?ng hay n?i c?c h?ch ? mi?ng và kh?p ngu?i, nh?c và ng?a. Ban ngày thì lan kho?ng chi?u t?i là n?i kh?p ngu?i. Bu?i sáng d?y hay b? te tay va cung. t? cánh tay cho d?n ngang hông. Mong BS h?i âm. Xin c?m on BS!
(22/02/2012)

Chào b?n,

-------------------------------------------------------------------------
Trang (Bien Hoa)

sertraline withdrawal

sertraline dosage
C? t?i tháng kinh thì m?t em luôn hi?n lên r?t nhi?u m?n b?c và m?n d? cung ngúa l?m nhung sau 3 ngày h?t cho t?i m?y tu?n li?n thì m?n v?n không h?t, em v?n an u?ng d? mát. Bác si có th? giúp em ch?a b?ng cách nào không? Vì xài kem thì em s? b? d? ?ng n?ng hon
(21/02/2012)

Chào em,

-------------------------------------------------------------------------
NGỌC (AN GIANG)

tadalafil generico in farmacia

cialis generico

naltrexone reviews australia

naltrexone reviews for opiate addiction online
Thua bác si,cho cháu h?i, cháu nam nay 20 tu?i,tru?c dây cháu thu?ng hay b? nh?c d?u và di tiêm vacxin viêm não mô c?u BC và AC thì cháu dã d? r?t nhi?u kho?ng 76%,sau dó kho?ng 6 tháng cháu v?a di tiêm viên gan siêu vi (a+b)thì cháu th?y hoi b? choáng váng và nh?c d?u nhi?u, nh?c nhu phân n?a lúc cháu chua tiêm viên não. Th? xin h?i bác si cháu tiêm viêm gan siêu vi (a+b)có làm m?t tác d?ng c?a viêm não mô c?u bc và ac không ?, Cám on bác si nhi?u, cháu mong h?i âm nhanh ?, vì cháu r?t lo l?ng!
(21/02/2012)

Chào b?n,

-------------------------------------------------------------------------
NGUYEN VAN ANH (HOA KY)

loette precio 2018

loette precio sin receta read

cheap abortion pill buy online

cheap abortion pill online website
Chào Bác s?, xin BS tu v?n giùm. M? tôi nam nay cung ngoài 60 tu?i, bà thu?ng hay n?i c?c h?ch ? mi?ng và kh?p ngu?i, nh?c và ng?a. Ban ngày thì lan kho?ng chi?u t?i là n?i kh?p ngu?i. Bu?i sáng d?y hay b? te tay va cung. t? cánh tay cho d?n ngang hông. Mong BS h?i âm. Xin c?m on BS!
(22/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
Trang (Bien Hoa)

naltrexone and naloxone difference

naloxone compared to naltrexone mattnichols.co.uk

viagra prodej praha

viagra prodej brno
C? t?i tháng kinh thì m?t em luôn hi?n lên r?t nhi?u m?n b?c và m?n d? cung ngúa l?m nhung sau 3 ngày h?t cho t?i m?y tu?n li?n thì m?n v?n không h?t, em v?n an u?ng d? mát. Bác si có th? giúp em ch?a b?ng cách nào không? Vì xài kem thì em s? b? d? ?ng n?ng hon
(21/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
NGỌC (AN GIANG)

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol inhaler walmart trailblz.com

xanax and weed anxiety

xanax and weed reddit
Thua bác si,cho cháu h?i, cháu nam nay 20 tu?i,tru?c dây cháu thu?ng hay b? nh?c d?u và di tiêm vacxin viêm não mô c?u BC và AC thì cháu dã d? r?t nhi?u kho?ng 76%,sau dó kho?ng 6 tháng cháu v?a di tiêm viên gan siêu vi (a+b)thì cháu th?y hoi b? choáng váng và nh?c d?u nhi?u, nh?c nhu phân n?a lúc cháu chua tiêm viên não. Th? xin h?i bác si cháu tiêm viêm gan siêu vi (a+b)có làm m?t tác d?ng c?a viêm não mô c?u bc và ac không ?, Cám on bác si nhi?u, cháu mong h?i âm nhanh ?, vì cháu r?t lo l?ng!
(21/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
NGUYEN VAN ANH (HOA KY)

asthma rescue inhaler over the counter

albuterol nebulizer classification eteam.ou.edu
Chào Bác s?, xin BS tu v?n giùm. M? tôi nam nay cung ngoài 60 tu?i, bà thu?ng hay n?i c?c h?ch ? mi?ng và kh?p ngu?i, nh?c và ng?a. Ban ngày thì lan kho?ng chi?u t?i là n?i kh?p ngu?i. Bu?i sáng d?y hay b? te tay va cung. t? cánh tay cho d?n ngang hông. Mong BS h?i âm. Xin c?m on BS!
(22/02/2012)

Chào em,

w cosafasdfas fasdfsadfasfsdafcv sfsdfsda fsafsd sfsad
-------------------------------------------------------------------------
Hoàng Ngọc Anh Thư (Q1, Tp.HCM)

naltrexone for alcohol cravings

what is an ldn click here

Ung thu gan là gì?

(18/09/2012)
 
Gan có th? b? ?nh hu?ng b?i ung thu gan nguyên phát sinh trong gan, ho?c ung thu mà du?c hình thành t? các trang web khác và sau dó lây lan d?n gan. H?u h?t các b?nh ung thu gan là th? y?u ho?c di can, có nghia là nó b?t d?u ? nh?ng noi khác trong co th?. Ung thu gan nguyên phát, b?t d?u trong gan, chi?m kho?ng 2% các b?nh ung thu ? M?, nhung d?n m?t n?a c?a t?t c? các lo?i ung thu ? m?t s? nu?c kém phát tri?n. Ði?u này ch? y?u là do s? ph? bi?n c?a b?nh viêm gan, gây ra b?i vi rút truy?n nhi?m, predisposes m?t ngu?i d?n ung thu gan. Trên th? gi?i, ung thu gan nguyên phát t?n công hai l?n nhu nhi?u ngu?i dàn ông nhu ph? n?, làm cho nó là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu ? nam gi?i, nó ch? y?u ?nh hu?ng d?n nh?ng ngu?i trên 50.
B?i vì gan du?c t?o thành t? nhi?u lo?i t? bào khác nhau, m?t s? d?ng c?a các kh?i u có th? hình thành trong gan. M?t s? trong s? này là lành tính (không ph?i ung thu), và m?t s? ung thu và có th? lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th? (di can). Kh?i u có nhi?u nguyên nhân khác nhau và du?c di?u tr? khác nhau. Tri?n v?ng cho s?c kh?e c?a b?n ho?c ph?c h?i ph? thu?c vào lo?i kh?i u.
Các kh?i u lành tính ph? bi?n hon c?a gan bao g?m:
Hemangioma
Gan adenoma
Focal nodular hyperplasia
U nang
Lipoma
Tiêm duy liê?u
Leiomyoma
 
Ung thu gan bao g?m:
Ung thu bi?u mô t? bào gan (HCC)
Ung thu du?ng m?t (Ðây là nh?ng th?c s? là ung thu ?ng m?t.)
-------------------------------------------------------------------------
 << 1 >>