TƯ VẤN SỨC KHỎE


Hoàng Ngọc Anh Thư

naltrexone for alcohol cravings

what is an ldn click here

Ung thu gan là gì?

18-09
 
Gan có th? b? ?nh hu?ng b?i ung thu gan nguyên phát sinh trong gan, ho?c ung thu mà du?c hình thành t? các trang web khác và sau dó lây lan d?n gan. H?u h?t các b?nh ung thu gan là th? y?u ho?c di can, có nghia là nó b?t d?u ? nh?ng noi khác trong co th?. Ung thu gan nguyên phát, b?t d?u trong gan, chi?m kho?ng 2% các b?nh ung thu ? M?, nhung d?n m?t n?a c?a t?t c? các lo?i ung thu ? m?t s? nu?c kém phát tri?n. Ði?u này ch? y?u là do s? ph? bi?n c?a b?nh viêm gan, gây ra b?i vi rút truy?n nhi?m, predisposes m?t ngu?i d?n ung thu gan. Trên th? gi?i, ung thu gan nguyên phát t?n công hai l?n nhu nhi?u ngu?i dàn ông nhu ph? n?, làm cho nó là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu ? nam gi?i, nó ch? y?u ?nh hu?ng d?n nh?ng ngu?i trên 50.
B?i vì gan du?c t?o thành t? nhi?u lo?i t? bào khác nhau, m?t s? d?ng c?a các kh?i u có th? hình thành trong gan. M?t s? trong s? này là lành tính (không ph?i ung thu), và m?t s? ung thu và có th? lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th? (di can). Kh?i u có nhi?u nguyên nhân khác nhau và du?c di?u tr? khác nhau. Tri?n v?ng cho s?c kh?e c?a b?n ho?c ph?c h?i ph? thu?c vào lo?i kh?i u.
Các kh?i u lành tính ph? bi?n hon c?a gan bao g?m:
Hemangioma
Gan adenoma
Focal nodular hyperplasia
U nang
Lipoma
Tiêm duy liê?u
Leiomyoma
 
Ung thu gan bao g?m:
Ung thu bi?u mô t? bào gan (HCC)
Ung thu du?ng m?t (Ðây là nh?ng th?c s? là ung thu ?ng m?t.)