TƯ VẤN SỨC KHỎE


Trang

mixing weed and adderall

mixing lexapro and weed

Ung thu là gì? Ung thu có th? ch?a kh?i du?c không?

18-09

Trong su?t quãng d?i c?a chúng ta, các t? bào kh?e m?nh trong co th? c?a chúng ta phân chia và thay th? m?t cách có ki?m soát. Ung thu b?t d?u khi m?t t? bào b? thay d?i, không ki?m soát du?c, b?ng cách nào dó d? nó nhân b?n và ngoài t?m ki?m soát. Kh?i u là m?t kh?i bao g?m m?t nhóm các t? bào không bình thu?ng.

H?u h?t các b?nh ung thu hình thành kh?i u, nhung không ph?i t?t c? các kh?i u ung thu. Các kh?i u lành tính, ho?c không ph?i là ung thu, nhu tàn nhang và n?t ru?i - ng?ng phát tri?n, không lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th?, và không t?o ra các kh?i u m?i. Ác tính, ung thu, kh?i u lên và d?y các t? bào kh?e m?nh, can thi?p v?i các ch?c nang co th?, và rút ra các ch?t dinh du?ng t? các mô c?a co th?. Ung thu ti?p t?c phát tri?n và lây lan b?ng cách m? r?ng tr?c ti?p ho?c thông qua m?t quá trình g?i là di can, mà trong dó các t? bào ác tính di du l?ch thông qua các b?ch huy?t ho?c các m?ch máu cu?i cùng hình thành các kh?i u m?i ? các b? ph?n khác c?a co th?.

Thu?t ng? "ung thu" bao g?m hon 100 b?nh ?nh hu?ng d?n g?n nhu t?t c? các ph?n c?a co th?, và t?t c? d?u có kh? nang de d?a tính m?ng, ngo?i tr? d?i v?i m?t s? lo?i ung thu da.

B?n lo?i chính c?a ung thu là ung thu bi?u mô, sarcoma, lymphoma, và b?nh b?ch c?u. Ung thu - nh?t thu?ng du?c ch?n doán ung thu - có ngu?n g?c da, ph?i, vú, tuy?n t?y, và các co quan và các tuy?n khác. U lympho là ung thu t? bào lympho. B?nh b?ch c?u là b?nh ung thu máu. Nó không thu?ng hình thành các kh?i u r?n. Sacôm phát sinh trong xuong, co b?p, ch?t béo, ho?c s?n và là tuong d?i ph? bi?n.

Ung thu dã du?c công nh?n trong hàng ngàn nam nhu là m?t can b?nh c?a con ngu?i, nhung ch? trong m?t th? k? qua dã hi?u nh?ng gì y h?c ung thu th?c s? là nó ti?n tri?n nhu th? nào. Chuyên gia ung thu, du?c g?i là bác si chuyên khoa ung thu, dã có nh?ng ti?n b? dáng k? trong ch?n doán ung thu, phòng ng?a, và di?u tr?. Ngày nay, hon m?t n?a trong s? t?t c? nh?ng ngu?i du?c ch?n doán m?c b?nh ung thu du?c ch?a kh?i. Tuy nhiên, m?t s? hình th?c c?a b?nh v?n còn khó di?u tr?. Ð?i v?i nh?ng ngu?i không th? ch?a kh?i, di?u tr? hi?n d?i dáng k? có th? c?i thi?n ch?t lu?ng cu?c s?ng và có th? kéo dài s? s?ng còn.