Liệu pháp tiêm cồn
Nguyên tắc Bằng cách tiêm cồn nguyên chất (tức là, ethanol) vào giường khối u, lưu lượng máu đến ung thư bị chặn. Rượu gây ra phá hủy khối u bằng cách kéo nước ra khỏi các tế bào khối u (khử nước) và làm biến tính cấu trúc của các protein tế bào, dẫn đến cắt bỏ hoàn toàn khối u.

sertraline alcohol reddit

sertraline alcohol nhs

 

 Ch? d?nh
   Tiêm c?n có th? thích h?p cho b?nh nhân v?i b?t k? nh?ng di?u sau dây:
T?n thuong ung thu gan HCC duy nh?t nh? hon du?ng kính 5 cm
T?n thuong nh? hon du?ng kính 3 cm ? d?a phuong nhung không th? ti?p c?n do v? trí trong gan, xo gan, ho?c th?m chí h?n ch? các kh?i u song song.
T?n thuong bao quanh b?i m?t v? bao g?m các mô s?o (xo dóng gói) và không ? g?n b? m?t c?a gan
Kh? nang dáp ung kh?i u
   T? l? dáp ?ng kh?i u d? tiêm c?n dã du?c báo cáo là 90-100% trong ung thu gan nh? hon 2 cm du?ng kính, 70% ung thu gan có du?ng kính 3 cm, và 50% du?ng kính 5 cm
 
Gi?i thích chi ti?t
   Ethanol (c?n) tiêm qua da (PEI) di?u tr? l?n d?u tiên du?c th?c hi?n vào nam 1983 ? Nh?t . Ch? d?n siêu âm du?c s? d?ng d? tiêm c?n tuy?t d?i vào t?n thuong. Bây gi? phuong th?c này dã du?c s? d?ng r?ng rãi và du?c ch?p nh?n nhu là m?t thay th? h?p d?n d? ph?u thu?t ? b?nh nhân ung thu bi?u mô t? bào gan (HCC).
 
NGUYÊN T?C
 
   Các tác d?ng d?c h?i c?a ethanol là ? c?p d? t? bào. Ethanol khu?ch tán vào trong t? bào và gây ra s? bi?n tính protein không chuyên và m?t nu?c t? bào, d?n d?n ho?i t? dông máu. Sau dó xo hóa và huy?t kh?i m?ch máu nh? cung góp ph?n làm ch?t t? bào.
 
TH? T?C
 
   C?t b? Ethanol (c?n) thu?ng du?c th?c hi?n theo hu?ng d?n siêu âm b?ng cách s? d?ng m?t cây kim 20-gauge. Kim này có hai l? phía d?nh c?a nó, cho phép phân tán t?t hon ru?u vào các mô kh?i u. Mui kim du?c d?t g?n v?i biên d? ngo?i vi c?a kh?i u. C?n tuy?t d?i (100%) du?c tiêm ch?m du?i s? ki?m soát c?a siêu âm th?i gian th?c. N?u c?n ch?y nhanh vào trong dòng máu ch? không ph?i nhu?m các mô kh?i u, theo quan sát b?ng siêu âm th?i gian th?c, thì di?u này ch? ra r?ng mui kim không ph?i là b?n ch?t c?a kh?i u. Kim sau dó du?c d?i v? trí. M?c tiêu c?a th? t?c này là d? d?t du?c m?t v?t den trong mô kh?i u, nhu du?c ch?ng minh trên t?o ?nh. T?i da là 10 ml ru?u 100% du?c tiêm cho m?i vùng, v?i t?i da là 20 ml cho m?i phiên. Cu?i cùng th? t?c, 1% Lidocaine du?c tiêm d?c theo du?ng kim mui kim dang d?n b? thu h?i. Tiêm xu?t hi?n d? làm gi?m b?t lu?ng khó ch?u b?nh nhân sau phiên h?p. Phiên làm vi?c du?c ch?m d?t s?m, dó là b?ng cách s? d?ng ít hon 10 ml ru?u, n?u b?nh nhân tr? qua khó ch?u dáng k? ho?c n?u các t? bào kh?i u xu?t hi?n là hoàn toàn có th?. Các con s? c?a phiên tiêm cho m?i b?nh nhân, thu?ng m?t l?n ho?c hai l?n m?i tu?n 4-6 bu?i, tùy thu?c vào kích thu?c kh?i u và s? lu?ng còn l?i c?a kh?i u xác d?nh trên CT ho?c siêu âm.
 
CH? Ð?NH
 
   Các b?nh nhân lý tu?ng d? tiêm c?n có ít hon ba kh?i u Ung thu bi?u mô t? bào gan (HCC), m?t trong s? dó là:
 
Ðu?c xác d?nh 
Ðu?ng kính nh? hon 3cm
Ðu?c bao quanh b?i m?t v? bao g?m các mô s?o (xo dóng gói)
Không ? g?n b? m?t c?a gan
   Nói chung PEI du?c s? d?ng trong ung thu gan nh? không thích h?p cho vi?c c?t b?, b?i vì v? trí c?a kh?i u trong gan, ho?c do r?i lo?n ch?c nang gan n?ng. B?nh nhân b? tái phát kh?i u ho?c kh?i u còn l?i sau khi hóa tr? thành công cung là d?i tu?ng phù h?p di?u tr? b?ng PEI.
 
   Nó không xu?t hi?n PEI s? có hi?u qu? ? b?nh nhân ung thu di can d?n gan, vì h?u h?t các di can là tuong d?i khó và m?ch máu trong gan bình thu?ng m?m. Ði?u này cho phép b? d? ru?u vào ch?t xung quanh gan, làm t?n thuong gan bên c?nh các kh?i u trong khi không gi?t ch?t các kh?i u do ru?u không ? l?i t?i ch? d? lâu d? có du?c hi?u qu? mong mu?n. M?t khác, trong gan c?ng, xo gan, HCC cao m?ch máu và m?m m?i, PEI là giá tr? xem xét nhu là m?t phuong pháp di?u tr? ung thu gan.
 
   PEI du?c ch?ng ch? d?nh ? nh?ng b?nh nhân v?i t?ng c? tru?ng, r?i lo?n dông máu n?ng, vàng da t?c ngh?n, b?nh ngoài gan, và huy?t kh?i tinh m?ch c?ng thông tin chính.
 
TÁC D?NG NGOÀI Ý MU?N
 
   Các tác d?ng ph? ph? bi?n nh?t c?a PEI là dau, s?t, c?m giác say ru?u và transaminase tang cao. Ðau thu?ng xuyên nh?t du?c b?n d?a hoá cho các trang web tiêm. Ðôi khi dau du?c kinh nghi?m ? nh?ng noi khác ? vùng b?ng ho?c vai, có l? liên quan d?n rò r? xung quanh các viên nang gan. Ðau và s?t dã du?c ch?ng minh là liên quan d?n li?u. V?i li?u du?i 10 ml cho m?i phiên, dau d? nghiêm tr?ng d? yêu c?u gi?m dau dã du?c báo cáo x?y ra ? 11% d?n 13% c?a phiên so v?i 29% v?i li?u tiêm l?n hon 10 ml trong m?t phiên h?p cho.
 
    Tuong t? nhu v?y, s?t trên 38 d? C x?y ra ? 6% c?a các phiên trong dó li?u administrated là ít hon 10 ml so v?i 29% c?a sessios tn dó có hon 10 ml ethanol du?c tiêm. M?c dù co ch? c?a hi?n tu?ng này dã không du?c làm sáng t? hoàn toàn, nó có th? là m?t ph?n liên quan d?n kh?i lu?ng c?a ho?i t? kh?i u. Ðau thoáng qua cung dã du?c ch?ng minh là m?nh hon sau tiêm các t?n thuong trên b? m?t c?a gan hon sau khi tiêm các t?n thuong sâu hon
 
   C?ng thông tin hóa h?c phân do?n huy?t kh?i tinh m?ch dã du?c bi?t là x?y ra trong m?t vài b?nh nhân. Ð? phân gi?i t? nhiên dã du?c báo cáo trong vòng 1-6 tháng trong nhi?u tru?ng h?p.
 
   Th? t?c liên quan d?n t? l? t? vong hi?m. Nó ch? ra r?ng phuong th?c này kh&
11-Aug-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon