SARCOMA XƠ MÀNG PHỔI
am, 27 tuổi. Khối u trong màng phổi phải, bệnh nhân đã tiến hành 4 lần phẫu thuật trong 7 năm, sau khi phẫu thuật xong đều tái phát rất nhanh.

 Ví d? 1:  Nam, 27 tu?i. Kh?i u trong màng ph?i ph?i, b?nh nhân dã ti?n hành 4 l?n ph?u thu?t trong 7 nam, sau khi ph?u thu?t xong d?u tái phát r?t nhanh. K?t qu? b?nh lý là sarcoma xo màng ph?i. Hai nam tru?c khi nh?p vi?n chúng tôi, lúc dó b?nh nhân có kh?i u xo c?ng to ? màng ph?i ph?i. Chúng tôi dã ti?n hành ph?u thu?t k?t h?p v?i dao l?nh d? c?t b? toàn b?. Kh?i u c?t ra kích thu?c 38×22×12 cm, n?ng 3400g. Sau ph?u thu?t b?nh nhân s?ng du?c 2 nam 4 tháng.

 


Hình 1 Kh?i u xo bên ph?i màng ph?i


A.Kh?i u tru?c khi dông l?nh hi?n th? trên CT;B.Kh?i u du?c c?t b? ra nh? k?t h?p v?i phuong pháp dao l?nh, n?ng 3400g;

C. K?t qu? tái khám CT 1 nam sau, có chút d?ch màng ph?i ph?i nhung kh?i u chua b? tái phát.

cialis
cialis
cialis
generic viagra online
generic viagra online
generic viagra online
levitra
levitra
levitra
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
side effects of levitra
side effects of levitra
side effects of levitra
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
chinese viagra pills
chinese viagra pills
chinese viagra pills
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
purchase real cialis online
purchase real cialis online
purchase real cialis online
cialis price comparison uk
cialis price comparison uk
cialis price comparison uk
cialis dosage frequency
cialis dosage frequency
cialis dosage frequency
federal parent loans to undergraduate students plus
07-Nov-2012 08:55:41 PM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon