Ung thư cổ tử cung và phụ nữ
Ung thư cổ tử cung là một bệnh trong đó các tế bào cổ tử cung trở nên bất thường và bắt đầu phát triển không kiểm soát được, hình thành khối u. Có 2 loại chính của ung thư cổ tử cung: ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư tuyến. Ung thư cổ tử cung là một bệnh có thể ngăn ngừa và chữa trị được .

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews for opiate addiction

Ung thu c? t? cung là gì?

 
Ung thu c? t? cung là m?t b?nh trong dó các t? bào c? t? cung tr? nên b?t thu?ng và b?t d?u phát tri?n không ki?m soát du?c, hình thành kh?i u. Có 2 lo?i chính c?a ung thu c? t? cung:  ung thu bi?u mô t? bào v?y và  ung thu tuy?n. Ung thu c? t? cung là m?t b?nh có th? ngan ng?a và ch?a tr? du?c .
 
Nh?ng gì tôi có nguy co?
 
•  Papillomaviruses ngu?i (HPV): nhi?m HPV là y?u t? nguy co chính d?i v?i ung thu c? t? cung. HPV là m?t nhóm virus có th? gây viêm c? t? cung. Nhi?m HPV r?t ph? bi?n và có th? du?c truy?n qua du?ng tình d?c. Bác si có th? ki?m tra HPV ngay c? khi không có tri?u ch?ng .
 
•  Thi?u các xét nghi?m Pap thu?ng xuyên : Có xét nghi?m Pap thu?ng xuyên là r?t quan tr?ng d? ngan ng?a ung thu c? t? cung. Xét nghi?m Pap s? giúp các bác si tìm các t? bào ti?n ung thu và d?i x? v?i h? tru?c khi ung thu c? t? cung phát tri?n .
 
•  suy y?u h? th?ng mi?n d?ch (h? th?ng b?o v? t? nhiên ~ co th?) : Ph? n? có HIV (virus gây b?nh AIDS) b? nhi?m b?nh ho?c ngu?i dùng thu?c ?c ch? mi?n d?ch, tang nguy co ung thu c? t? cung developin g . •  Tu?i: Ung thu c? t? cung x?y ra nh?t thu?ng ? ph? n? trên 40 tu?i . •  Tình d?c l?ch s?: Nh?ng ph? n? có nhi?u b?n tình ho?c nh?ng ngu?i dã có quan h? tình d?c v?i m?t ngu?i dàn ông dã có nhi?u d?i tác tình d?c có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu c? t? cung. Nguy co phát tri?n ung thu c? t? cung cao hon vì tang nguy co nhi?m HPV .
 
•  Hút thu?c lá: Ph? n? b? nhi?m HPV ngu?i hút thu?c lá có nguy co phát tri?n ung thu c? t? cung cao hon so v?i ph? n? b? nhi?m HPV ngu?i không hút thu?c .
 
•  S? d?ng thu?c tránh thai trong m?t th?i gian dài : Nh?ng ph? n? b? nhi?m HPV ngu?i s? d?ng thu?c ng?a thai trong 5 nam tr? lên có th? có nguy co cao c?a b?nh ung thu c? t? cung .
 
•  Có nhi?u tr? em : Nghiên c?u cho th?y r?ng ph? n? b? nhi?m HPV sinh nhi?u tr? em có th? có nguy co cao c?a b?nh ung thu c? t? cung .
 
Ngan ng?a ung thu
 
Pap Test: Xét nghi?m Pap là th? nghi?m ph? bi?n nh?t du?c s? d?ng d? sàng l?c ung thu c? t? cung. Xét nghi?m Pap có th? giúp các bác si tìm th?y t? bào b?t thu?ng tru?c khi ung thu phát tri?n. Nó cung có th? phát hi?n nhi?m HPV có th? d?n d?n ung thu c? t? cung. Tìm và di?u tr? các t? bào b?t thu?ng có th? ngan ch?n h?u h?t các ung thu c? t? cung. Sàng l?c cung có th? giúp tìm ung thu s?m, khi di?u tr? có nhi?u kh? nang có hi?u qu? .
 
Tiêm phòng HPV: tiêm phòng HPV: Trong nam 2006, C?c Qu?n lý du?c và th?c ph?m M? (FDA) dã phê chu?n vi?c s? d?ng v?c-xin d? phòng ng?a nhi?m b?i b?n lo?i ph? bi?n nh?t c?a HPV. Trung Tâm Ki?m Soát và Phòng Ng?a B?nh (CDC) khuy?n cáo vi?c s? d?ng v?c-xin ? ph? n? d? tu?i t? 11 d?n 26. B?i vì không ph?i t?t c? các lo?i HPV gây ra ung thu c? t? cung du?c bao g?m trong thu?c ch?ng, CDC khuy?n cáo không có thay d?i trong th?c hành sàng l?c ung thu c? t? cung cho ph? n? du?c ch?ng ng?a HPV .
 
 
T?m soát phát hi?n s?m
 
•  Pap Test: Xét nghi?m Pap (dôi khi du?c g?i là Pap smear hay ph?t t? bào c? t? cung) là m?t xét nghi?m don gi?n du?c s? d?ng d? nhìn vào t? bào c? t? cung. Xét nghi?m này du?c th?c hi?n trong m?t chuy?n vi?ng tham van phòng thu?ng xuyên d? m?t nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e. M?t nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e s? d?ng m?t scraper g? và / ho?c m?t bàn ch?i nh? d? thu th?p m?t m?u t? bào t? c? t? cung. Các t? bào này sau dó du?c d?t trên m?t b?n th?y tinh. Trong m?t lo?i m?i c?a xét nghi?m Pap (xét nghi?m Pap d?a trên ch?t l?ng), các t? bào du?c r?a trong m?t l? nh? c?a ch?t l?ng và sau dó dua vào m?t slide. Ð?i v?i c? hai lo?i xét nghi?m Pap, các slide du?c g?i t?i phòng thí nghi?m d? ki?m tra b?t thu?ng . Ði?u tr? Tùy ch?n: l?a ch?n di?u tr? cho ph? n? b? ung thu c? t? cung bao g?m di?u tr? ph?u thu?t b?c x?, hóa tr? li?u, ho?c k?t h?p m?t trong ba phuong pháp .
 
•  Ph?u thu?t - Ph?u thu?t (lo?i b? các b?nh ung thu ? m?t ho?t d?ng) d?i x? v?i b?nh ung thu c? t? cung và khu v?c g?n kh?i u. Nhi?u ph? n? m?c b?nh ung thu c? t? cung giai do?n s?m tr?i qua m?t cu?c ph?u thu?t c?t b? t? cung t?ng s? (ph?u thu?t c?t b? c? t? cung và t? cung). Ð?i v?i ung thu c? t? cung giai do?n r?t s?m (giai do?n 0), c?t b? t? cung có th? không c?n thi?t. Thay vào dó, các th? t?c sau dây có th? du?c s? d?ng :     •  Conization - M?t th? t?c d? lo?i b? m?t ph?n hình nón c?a t? bào t? c? t? cung và kênh c? t? cung
    •  Ph?u thu?t l?nh - M?t di?u tr? s? d?ng m?t công c? d? dóng bang và phá h?y b?t thu?ng mô.
    •  Laser ph?u thu?t - M?t th? t?c ph?u thu?t có s? d?ng m?t chùm laser d? th?c hi?n c?t gi?m trong các mô ho?c d? lo?i b? t?n thuong ch?ng h?n nhu là m?t kh?i u.
    •  LEEP (Loop ÐI?N c?t b? th? t?c) - M?t di?u tr? s? d?ng dòng di?n di qua m?t vòng dây m?ng d? lo?i b? các mô b?t thu?ng ho?c ung thu .
    •  M?t s? ph? n? có th? c?n ph?i c?t b? t? cung tri?t d? (ph?u thu?t c?t b? t? cung, c? t? cung, và m?t ph?n c?a âm d?o) d? di?u tr? ung thu c?a h? .
    •  V?i c?t b? t? cung ho?c toàn b? ho?c c?p ti?n, các bác si ph?u thu?t có th? lo?i b? c? hai ?ng d?n tr?ng và bu?ng tr?ng. Th? t?c này du?c g?i là m?t salpingo-oophorectomy .
    •  Các bác si ph?u thu?t cung có th? lo?i b? các h?ch b?ch huy?t g?n kh?i u d? xem h? có ch?a ung thu. N?u các h?ch b?ch huy?t có ch?a ung thu, nó có th? có nghia là b?nh dã lây lan sang các b? ph?n khác c?a co th? .
•  b?c x? tr? li?u B?c x? tr? li?u là s? d?ng nang lu?ng cao x-quang ho?c các d?ng khác c?a b?c x? d? tiêu di?t các t?
01-Oct-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon