Ung thư ở trẻ những điều nên biết
Việc chẩn đoán bệnh ung thư ở trẻ em hoặc thiếu niên có thể là một cú sốc nặng nề cho cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình yêu thương của những đứa trẻ. Ung thư ngay lập tức tạo ra một cuộc khủng hoảng trong gia đình. Ở đây chúng tôi cung cấp thông tin để giúp phụ huynh của các trẻ em mắc bệnh ung thư biết những gì mong đợi .

amlodipin actavis

amlodipin teva bivirkninger

symbicort vs advair vs breo

symbicort vs advair dose comparison mha.dk

 Vi?c ch?n doán b?nh ung thu ? tr? em ho?c thi?u niên có th? là m?t cú s?c n?ng n? cho cha m? và các thành viên khác trong gia dình yêu thuong c?a nh?ng d?a tr?. Ung thu ngay l?p t?c t?o ra m?t cu?c kh?ng ho?ng trong gia dình. ? dây chúng tôi cung c?p thông tin d? giúp ph? huynh c?a các tr? em m?c b?nh ung thu bi?t nh?ng gì mong d?i .  

 
Khi m?t d?a tr? b? ung thu, nó t?o ra m?t cu?c kh?ng ho?ng cho c? gia dình .   
 
M?t ch?n doán ung thu ? tr? em ho?c thi?u niên là m?t dòn n?ng n? v?i cha m?, anh ch? em, và nh?ng ngu?i khác yêu thuong nh?ng d?a. Ung thu ngay l?p t?c t?o ra m?t cu?c kh?ng ho?ng trong cu?c s?ng c?a c? gia dình. Bình thu?ng, cu?c s?ng hàng ngày d?ng l?i. Ph? huynh ph?i ra kh?i công vi?c d? h? có th? du?c v?i con em c?a h?. Anh ch? em có th? c?n du?c cham sóc b?i ngu?i thân ho?c hàng xóm. Ð?a tr? b? b?nh (b?nh nhân) tr? thành tiêu di?m chính c?a th?i gian và s? quan tâm c?a gia dình, và t?t c? các m?i quan tâm khác du?c dua vào gi?. Cha m? nên cung c?p thông tin chi ti?t v? vi?c ch?n doán và di?u tr?. H? ph?i hi?u d? v? k? ho?ch di?u tr? c?m th?y tho?i mái cho phép ki?m tra và th? t?c. H? ph?i ký gi?y ch?p thu?n cho di?u tr? và dua ra nh?ng quy?t d?nh quan tr?ng v? con em mình ~ s cham sóc. Này là r?t nhi?u yêu c?u c?a h? .   
Ð? thêm cang th?ng, t?t c? nh?ng di?u này x?y ra trong m?t th?i gian r?t ng?n. Trong nh?ng ngày d?u tiên và tu?n sau khi ch?n doán, các b?c cha m?, nh?ng ngu?i dã du?c thông qua dó mô t? c?m giác nhu th? h? dang ? trên m?t roller coaster c?m xúc, ho?c trong m?t gi?c mo x?u. Ch? c?n v? t?t c? các b?c cha m? tr?i qua th?i gian khó khan này du?ng nhu có c?m giác tuong t?. Nhung nh?ng gì cha m? th?c s? nói hay làm gì d? th? hi?n nh?ng c?m xúc khác nhau. Làm th? nào h? x? lý các c?m xúc c?a h? du?c tô màu b?i kinh nghi?m s?ng c?a riêng mình, khác bi?t van hóa, và phong cách cá nhân c?a h? d?i phó khi ph?i d?i m?t v?i s? cang th?ng l?n .   
 
Làm th? nào d? cha m? thu?ng ph?n ?ng d? ch?n doán ung thu ~ con s ?  
 
T?t c? ph? huynh du?ng nhu c?m th?y s?c, hoài nghi, s? hãi, c?m giác t?i l?i, bu?n bã, lo l?ng, và gi?n d?. Trong tình hu?ng này, ch? là v? b?t k? c?m xúc có th? du?c coi là bình thu?ng cho các b?c cha m? và các thành viên khác trong gia dình .   
 
S?c  
 
Không ai du?c chu?n b? s?n sàng d? nghe c?a mình con có m?t can b?nh de d?a tính m?ng. Lúc d?u, tùy thu?c vào ki?n th?c ho?c kinh nghi?m cá nhân v?i b?nh ung thu, h? có th? s? con c?a h? s? dau kh? và có th? ch?t. Ít nh?t, h? bi?t gia dình c?a h? s? di qua nh?ng thay d?i l?n và bi?n d?ng. H? thu?ng mô t? c?m giác tê ho?c nhu th? h? dã b? ?nh hu?ng n?ng trên d?u. Ph? huynh cung c?m th?y b?i r?i ho?c không th? nghe, hãy nh?, ho?c suy nghi rõ ràng khi bác si gi?i thích c?a con em mình ~ s ch?n doán ho?c k? ho?ch di?u tr?. Tê Ði?u này giúp h? t? t? làm quen v?i c?m giác dau d?n. Nó cung c?p cho các b?c cha m? th?i gian d? h?p th? và ph?i d?i m?t v?i nh?ng c?m xúc và quy?t d?nh khó khan .  
 
Ði?u gì có th? giúp ph? huynh có thông qua cú s?c
    
· Bi?t r?ng dây là m?t ph?n ?ng bình thu?ng Tìm tho?i mái t? khác ho?c t? các thành viên khác trong gia dình ho?c b?n bè .  · Nói chuy?n v?i d?i ngu nhân viên xã h?i ho?c m?t y tá v? nh?ng c?m xúc c?a h? .  Yêu c?u m?t gia dình thành viên ho?c b?n bè d? di v?i h? d?n khám bác si và ghi chép .  · Ghi âm (sau khi yêu c?u bác si cho phép ~ s) ho?c ghi chép t?i các cu?c h?p quan tr?ng, sau dó xem xét chúng v?i các thành viên trong gia dình ho?c b?n bè c?a gia dình dáng tin c?y .  S? hãi và lo l?ng  
 
Nó là bình thu?ng c?m th?y lo l?ng và s? hãi khi ph?i d?i m?t v?i các s? ki?n và k?t qu? không quen thu?c mà chúng ta có th? ~ t ki?m soát. Và g?n nhu t?t c? m?i ngu?i có m?t n?i s? hãi c?a b?nh ung thu. M?t gia dình ~ s ch? g?p ph?i v?i ung thu có th? có du?c v?i m?t thành viên trong gia dình cu (khi nó có th? có v? nhu là m?t chút d? dàng hon d? ch?p nh?n ho?c hi?u). Có th? có nh?ng câu chuy?n v? nh?ng v?n d? các thành viên khác trong gia dình ho?c b?n bè dã có v?i hóa tr? ho?c x? tr? li?u, hay ni?m tin r?ng có ung thu là m?t b?n án t? hình. N?u m?t d?a tr? du?c ch?n doán ? m?t trung tâm y t? l?n, cha m? có th? tin r?ng tin d?n h? dã nghe nói r?ng các bác si t?i các b?nh vi?n l?n "thí nghi?m" trên các b?nh nhân .  
 
K? t? khi các bác si không th? d?m b?o chính xác làm th? nào m?i ngu?i s? dáp ?ng v?i di?u tr? ung thu, s? hãi v? cái ch?t c?a m?t tr? em ho?c thi?u niên là có th?t. Tin tu?ng nh?ng ki?n th?c và k? nang c?a nh?ng ngu?i khác d? b?o v? cu?c s?ng c?a ngu?i mình yêu là dáng s?. B?o v? tr? em là bình thu?ng ph? huynh ~ s công vi?c. Bây gi? cha m? ph?i tin tu?ng ngu?i khác d? cham sóc con em c?a h?. Ðó ~ s khó d? làm. Ngoài ra, ph?i d?i m?t v?i nh?ng thay d?i l?n trong cu?c s?ng hàng ngày bu?n, và cha m? lo l?ng r?ng h? có th? không du?c d?n t?t c? nh?ng gì du?c yêu c?u c?a h?. H? cung có th? lo l?ng v? con em c?a h? nh?n du?c thông qua di?u tr? và di?u tr? nhu th? nào s? ?nh hu?ng con em c?a h? co th? ~ s và lòng t? tr?ng. S? di?u tr? tích c?c, trong m?t tuong lai không ch?c ch?n, và nh?ng di?u không bi?t là t?t c? bình thu?ng .  Ði?u gì có th? giúp cha m? d?i phó v?i n?i s? h&
30-Oct-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon