Ung thư di căn là gì
Ung thư di căn ung thư đã lan rộng từ nơi mà nó bắt đầu đến một nơi khác trong cơ thể. Một khối u được hình thành bởi các tế bào ung thư di căn được gọi là một khối u di căn hoặc di căn. Quá trình mà theo đó các tế bào ung thư lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể cũng được gọi là di căn.

ventolin and proair

ventolin vs proair hfa link
Ung thu di can là ung thu dã lan r?ng t? noi mà nó b?t d?u d?n m?t noi khác trong co th?.
 • Ung thu di can có cùng tên và cùng lo?i c?a các t? bào ung thu nhu ung thu ban d?u.
 • Các co quan ph? bi?n nh?t c?a di can ung thu ph?i, xuong và gan.
 • Ði?u tr? ung thu di can thu?ng ph? thu?c vào lo?i ung thu và kích thu?c, v? trí, và s? lu?ng c?a các kh?i u di can.
 1. Di can ung thu là gì?

  Ung thu di can ung thu dã lan r?ng t? noi mà nó b?t d?u d?n m?t noi khác trong co th?. M?t kh?i u du?c hình thành b?i các t? bào ung thu di can du?c g?i là m?t kh?i u di can ho?c di can. Quá trình mà theo dó các t? bào ung thu lan truy?n d?n các b? ph?n khác c?a co th? cung du?c g?i là di can.

  Ung thu di can có cùng tên và cùng m?t lo?i t? bào ung thu nhu ung thu nguyên phát. Ví d?, ung thu vú lây lan d?n ph?i và t?o thành m?t kh?i u di can ung thu vú di can, không ph?i ung thu ph?i.

  Du?i kính hi?n vi, các t? bào ung thu di can thu?ng trông gi?ng nhu các t? bào ung thu ban d?u. Hon n?a, di can t? bào ung thu và các t? bào ung thu ban d?u thu?ng có m?t s? tính nang phân t? trong ph? bi?n, ch?ng h?n nhu s? bi?u hi?n c?a m?t s? protein ho?c s? hi?n di?n c? th? nhi?m s?c th? thay d?i.

  M?c dù m?t s? lo?i ung thu di can có th? du?c ch?a kh?i v?i các phuong pháp di?u tr? hi?n nay, h?u h?t không th?. Tuy nhiên, phuong pháp di?u tr? có s?n cho t?t c? các b?nh nhân ung thu di can. Nói chung, m?c tiêu chính c?a nh?ng phuong pháp di?u tr? là ki?m soát s? phát tri?n c?a ung thu ho?c làm gi?m các tri?u ch?ng gây ra b?i nó. Trong m?t s? tru?ng h?p, phuong pháp di?u tr? ung thu di can có th? giúp kéo dài cu?c s?ng. Tuy nhiên, h?u h?t nh?ng ngu?i ch?t vì ung thu ch?t vì b?nh di can.

 2. B?t k? lo?i ung thu có th? hình thành m?t kh?i u di can?

  H?u nhu t?t c? các lo?i ung thu, bao g?m c? ung thu máu và h? b?ch huy?t ( b?nh b?ch c?u , da u tu? , và u lympho ), có th? hình thành các kh?i u di can. M?c dù hi?m, di can c?a máu và ung thu h? b?ch huy?t ph?i, tim,h? th?ng th?n kinh trung uong , và các mô khác dã du?c báo cáo.

 3. Ung thu có th? di can d?n?

  Các trang web ph? bi?n nh?t c?a di can ung thu ph?i, xuong và gan. M?c dù h?u h?t các b?nh ung thu có kh? nang lây lan d?n các b? ph?n khác nhau c?a co th?, h? thu?ng lây lan sang m?t trang web thu?ng xuyên hon hon nh?ng ngu?i khác. B?ng du?i dây cho th?y, trong th? t? gi?m d?n t? trái sang ph?i, ba trang web ph? bi?n nh?t c?a di can, không bao g?m các h?ch b?ch huy?t , m?t s? lo?i ung thu:

  Ung thu lo?i Các co quan có th? di can d?n
  Ph?i ganxuong
  Ð?i tr?c tràng, ru?t k?t Gan, màng b?ng , ph?i
  Th?n 10-Sep-2012 12:00:00 AM
  Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
  Powred by Design Minhleon