Phương pháp phòng chống ung thư
Ung thư là bệnh thường gặp. Sau khi mắc bệnh này thì việc điều trị triệt để rất khó khăn thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

amitriptyline application

amitriptyline 10mg

 Ung thu là b?nh thu?ng g?p. Sau khi m?c b?nh này thì vi?c di?u tr? tri?t d? r?t khó khan th?m chí s? nguy hi?m d?n tính m?ng c?a ngu?i b?nh.

Các t? ch?c co quan trong co th? ngu?i là do vô s? các t? bào t?o thành, các t? bào không ng?ng ch?t di và cung không ng?ng phân tách t?o ra t? bào m?i. N?u nhu t? bào nào dó trong co th? ngu?i b? qu?y nhi?u b?i các v?t ch?t gây dau thì mã di truy?n c?a axit nucleic s? thay d?i, t? bào này s? có kh? nang tr? thành t? bào ung thu. T? bào ung thu cung s? dem mã di truy?n c?a nó không ng?ng truy?n di cho các t? bào con. N?u nhu s? tang tru?ng c?a t? bào ung thu không du?c kh?ng ch? thì s? d?n d?n vi?c gia tang b?t thu?ng và di?n bi?n thành ung thu.
 
 Y h?c nghiên c?u cho th?y, có 3 nhân t? có th? thúc d?y s? thay d?i mã di truy?n trong axit nucleic: M?t là các ch?t hóa h?c có d?c nhu: benzidine, N-nitrosamine, benzo [a] pyrene, d?c t? n?m m?c…; Hai là virus lây nhi?m; Ba là r?i lo?n n?i ti?t, gây s?n sinh quá nhi?u hormon.
 
 Phuong pháp phòng ch?ng ung thu là: 
     
Không an cá th?i, tôm hu và các lo?i h?t m?c h?ng nhu: l?c, ngô, d? tuong      
Không an rau, qu?, c? c?i, khoai lang dã hu nát
Không ? trong phòng mà noi n?u an không có ?ng hút khói, không d? b?p than trong nhà. Vì khói than, d?u diesel, d?u h?a… khi dun n?u s? s?n sinh ra ch?t gây ung thu.
Không tr?c ti?p an d? th?c ph?m còn dang nu?ng trên l?a. Vì than, d?u khi cháy t?o ra nhi?u ch?t gây ung thu, nh?ng ch?t này s? tr?c ti?p dính vào th?c an.
Không hút thu?c, vì khói thu?c có ch?a ch?t gây ung thu
Quá vui hay quá bu?n d?u có th? s? khi?n r?i lo?n n?i ti?t, s?n sinh du th?a hormone, tr?c ti?p gây nhi?u cho mã di truy?n trong axit nucleic c?a t? bào thu?ng. Do v?y h? n? ái ? d?u nên ? m?c d? v?a ph?i mà thôi.
Thu?ng xuyên nên an các lo?i rau qu? có ch?a vitamin A và C. Vitamin A có tác d?ng ?c ch? t? bào ung thu, khi?n cho chúng thuyên gi?m di và còn có tác d?ng h? tr? mi?n d?ch. Vitamin C có th? ngan ch?n s? h?p thành c?a các v?t ch?t gây ung thu trong co th?, chính vì th? chúng có tác d?ng ch?ng ung thu t?t.
Bình thu?ng tích c?c tham gia luy?n t?p nhu ch?y b?, luy?n Thái C?c Quy?n. Tang cu?ng th? ch?t, d?i kháng v?i s? gây nhi?u c?a b?nh t?t. Ngoài ra tâm h?n ph?i tho?i mái, không nên so do, k? kèo nhi?u nh?ng chuy?n thu?ng. T?c ng? có câu” M?t n? cu?i b?ng mu?i thang thu?c b?” hay “Cu?i m?t l?n, tr? ra mu?i tu?i”. Hãy s?ng vui tuoi, l?c quan, yêu d?i.
 
Tóm l?i, ch? c?n chúng ta chú ý v? sinh trong cu?c s?ng h?ng ngày thì ung thu s? không d?n g?n chúng ta.
cialis
cialis
cialis
generic viagra online
generic viagra online
generic viagra online
levitra
levitra
levitra
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
side effects of levitra
side effects of levitra
side effects of levitra
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
chinese viagra pills
chinese viagra pills
chinese viagra pills
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
levit
29-Aug-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon