Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư
Chẩn đoán ung thư không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nó còn ảnh hưởng đến người chăm sóc. Người chăm sóc mệt mỏi, hoặc thậm chí kiệt sức, có thể được đưa vào bởi các nhu cầu vật chất và tình cảm của chăm sóc cho một người thân bị ung thư

cialis pillola del weekend

cialis generico

prescription discount coupons

cialis coupon

 Ch?n doán ung thu không ch? ?nh hu?ng d?n b?nh nhân. Nó còn ?nh hu?ng d?n ngu?i cham sóc. Ngu?i cham sóc m?t m?i, ho?c th?m chí ki?t s?c, có th? du?c dua vào b?i các nhu c?u v?t ch?t và tình c?m c?a cham sóc cho m?t ngu?i thân b? ung thu.

Du?i dây là danh sách các m?o d? giúp ch?ng l?i m?t m?i, b?n có th? ph?i c?n m?t ngu?i cham sóc. Ði?u quan tr?ng là duy trì s?c kh?e c?a b?n và cung là d? b?n có th? cung c?p cham sóc t?t nh?t có th? v?i ngu?i thân yêu c?a b?n.
 
Hãy dành th?i gian cho b?n thân và nhu c?u c?a riêng b?n. Quan sát các d?u hi?u cang th?ng nhu các thi?u kiên nh?n, chán an, khó ng?, ho?c khó t?p trung ho?c ghi nh?. Hãy nh?n bi?t c?a b?t k? thay d?i trong tâm tr?ng c?a b?n, gi?m quan tâm d?n ho?t d?ng bình thu?ng ho?c không có kh? nang hoàn thành nhi?m v? bình thu?ng.
An m?t ch? d? an u?ng cân b?ng. U?ng nhi?u nu?c ho?c nu?c trái cây m?i ngày.
T?p th? d?c b?ng cách di b? ng?n hàng ngày, ho?c ít nh?t ba l?n m?t tu?n.
Nghe nh?c thu gi?n ho?c âm nh?c d? giúp gi?m b?t cang th?ng.
Không gian ho?t d?ng c?a b?n v?i th?i gian ngh? ng?n. Nh?n du?c m?t gi?c ng? ngon.
Thi?t l?p gi?i h?n v?i ngu?i thân yêu c?a b?n. Xác d?nh nh?ng nhi?m v? t? cham sóc anh ?y ho?c cô ?y có th? th?c hi?n.
B?n không nên quá s?c công vi?c hàng ngày. Lên danh sách "d? làm". Hãy th?c t?.
Dành th?i gian vài l?n trong tu?n cho các ho?t d?ng có ý nghia và thú v? cho b?n.
Hãy d? các thành viên trong gia dình và b?n bè giúp d?. ?y thác công vi?c nhà, an u?ng, cham sóc tr? em, ho?c mua s?m l?i cho ngu?i khác. 
Gi? quan h? c? m? v?i ngu?i thân yêu c?a b?n, gia dình và b?n bè c?a b?n, và y tá khoa ung thu.
Chia s? c?m xúc c?a b?n v?i các thành viên gia dình ho?c ngu?i cham sóc khác, ho?c tham gia m?t nhóm, câu l?c b? h? tr? ung thu. 
cialis
cialis
cialis
generic viagra online
generic viagra online
generic viagra online
levitra
levitra
levitra
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
side effects of levitra
side effects of levitra
side effects of levitra
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
chinese viagra pills
chinese viagra pills
chinese viagra pills
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
purchase real cialis online
purchase real cialis online
purchase real cialis online
cialis price comparison uk
cialis price comparison uk
29-Aug-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon