Ung thư tiền liệt tuyến
Nguyên nhân của ung thư tuyến tiền liệt là không rõ, nhưng ung thư không được liên quan đến tăng sản tuyến tiền liệt lành tính(BPH). Các yếu tố nguy cơ (predisposing) ung thư tuyến tiền liệt bao gồm tuổi cao, di truyền học (di truyền), ảnh hưởng của nội tiết tố, và các yếu tố môi trường chẳng hạn như chất độc, hóa chất, và các sản phẩm công nghiệp. Các cơ hội phát triển ung thư tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác.

ventolin over the counter canada

ventolin hfa

ventolin otc

ventolin otc uk avjobs.com

 Nguyên nhân c?a ung thu tuy?n ti?n li?t là không rõ, nhung ung thu không du?c liên quan d?n tang s?n tuy?n ti?n li?t lành tính(BPH). Các y?u t? nguy co (predisposing) ung thu tuy?n ti?n li?t bao g?m tu?i cao, di truy?n h?c (di truy?n), ?nh hu?ng c?a n?i ti?t t?, và các y?u t? môi tru?ng ch?ng h?n nhu ch?t d?c, hóa ch?t, và các s?n ph?m công nghi?p. Các co h?i phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t tang theo tu?i tác.

Nhu dã d? c?p tru?c dây, ngu?i dàn ông ngu?i M? g?c Phi là 1,6 l?n nhi?u kh? nang hon ngu?i da tr?ng d? phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t. H? cung g?p 2,4 l?n kh? nang ch?t vì b?nh c?a h? so v?i ngu?i da tr?ng c?a m?t th?i d?i tuong t?. Nh?ng khác bi?t trong ch?n doán và t? l? t? vong, tuy nhiên, nhi?u kh? nang d? ph?n ánh m?t s? khác bi?t trong các y?u t? nhu ti?p xúc v?i môi tru?ng, ch? d? an u?ng, l?i s?ng, s?c kh?e và hành vi tìm ki?m ch? không ph?i là b?t k? nh?y c?m ch?ng t?c ung thu tuy?n ti?n li?t. Nh?ng nghiên c?u g?n dây ch? ra r?ng s? chênh l?ch này s? d?n d?n gi?m co h?i ch?a kh?i hoàn toàn ? nam gi?i tr?i qua di?u tr? cho co quan, h?n ch? ung thu tuy?n ti?n li?t (ung thu du?c gi?i h?n trong tuy?n ti?n li?t mà không lây lan bên ngoài gi?i h?n c?a tuy?n ti?n li?t tuy?n).
 
Di truy?n h?c (di truy?n), ch? d? c?p d?n, dóng m?t vai trò trong nguy co phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t. Ung thu tuy?n ti?n li?t ph? bi?n hon gi?a các thành viên gia dình c?a các cá nhân v?i ung thu tuy?n ti?n li?t. Nguy co này có th? là 2-3 l?n so v?i nguy co cho ngu?i dàn ông mà không có m?t l?ch s? gia dình b? b?nh. 
 
Testosterone, hormone nam do tinh hoàn s?n xu?t, tr?c ti?p kích thích s? tang tru?ng c?a c? hai mô tuy?n ti?n li?t bình thu?ng và các t? bào ung thu tuy?n ti?n li?t. Không có gì dáng ng?c nhiên, do dó, hormone này du?c cho là du?c tham gia vào s? phát tri?n và tang tru?ng c?a ung thu tuy?n ti?n li?t. Ý nghia quan tr?ng v? vai trò c?a hormone này là gi?m m?c d? testosterone nên du?c (và thu?ng là) hi?u qu? trong vi?c ?c ch? s? phát tri?n c?a ung thu tuy?n ti?n li?t.
B?ng ch?ng g?n dây dã g?i ý r?ng b?nh nhi?m khu?n lây truy?n qua du?ng tình d?c là y?u t? nguy co phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t. Ðàn ông có ti?n s? các b?nh nhi?m trùng lây truy?n qua du?ng tình d?c có m?t co h?i l?n g?p 1,4 l?n phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t nhu nam gi?i so sánh mà không có l?ch s? này.
 
M?c dù v?n còn chua du?c ch?ng minh, y?u t? môi tru?ng, ch?ng h?n nhu hút thu?c lá và ch? d? an có nhi?u ch?t béo bão hòa du?ng nhu làm tang nguy co ung thu tuy?n ti?n li?t. Ngoài ra còn có m?t ý ki?n cho r?ng béo phì d?n d?n tang nguy co c?a vi?c có tích c?c hon, ung thu tuy?n ti?n li?t l?n hon. Ch?t b? sung ho?c các ch?t d?c trong môi tru?ng ho?c t? các ngu?n công nghi?p cung có th? thúc d?y s? phát tri?n c?a ung thu tuy?n ti?n li?t, nhung chua du?c xác d?nh rõ ràng. ?nh hu?ng d?a lý du?ng nhu cung dóng m?t vai trò quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a ung thu tuy?n ti?n li?t v?i nh?ng ngu?i dàn ông s?ng ? các nu?c B?c Âu và B?c M? là t?i m?t nguy co cao b? b?nh này so v?i nh?ng ngu?i ? các nu?c châu Á.
 
Ðáng chú ý, không có d?n ch?ng nào ch? ra m?i quan h? t?n s? c?a ho?t d?ng tình d?c là nguy co phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t.
cialis
cialis
cialis
generic viagra online
generic viagra online
generic viagra online
levitra
levitra
levitra
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
side effects of levitra
side effects of levitra
side effects of levitra
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
chinese viagra pills
chinese viagra pills
chine
04-Sep-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon