Liệu pháp can thiệp mạch
Giống như các tế bào cơ thể bình thường, các tế bào ung thư được nuôi dưỡng bằng mạch máu.Thường thì bác sĩ chọc một ống thông (catheter) vào háng để tiếp cận động mạch đùi, hoặc có thể dùng động mạch cánh tay.

alendronat ulotka

alendronat natri link

 Gi?ng nhu các t? bào co th? bình thu?ng, các t? bào ung thu du?c nuôi du?ng b?ng m?ch máu.Thu?ng thì bác si ch?c m?t ?ng thông (catheter) vào háng d? ti?p c?n d?ng m?ch dùi, ho?c có th? dùng d?ng m?ch cánh tay. Trong khi ‘lái’ ?ng thông b?ng soi hu?nh quang (fluoroscopy), m?t lo?i DSA, bác si s? d?n ?ng thông xuyên qua h? th?ng d?ng m?ch d?n kh?i u. Cu?i cùng, bác si th?c hi?n di?u tr? ung thu b?ng ?ng thông tr?c ti?p d?n kh?i u. Bác si cung có th? dùng các kim dài và m?ng d? di?u tr? các kh?i u.

LI?U PHÁP CAN THI?P M?CH 
 
Ch? d?nh
Các li?u pháp ung thu sau dây du?c dùng b?ng các k? thu?t can thi?p:
 
Làm t?t d?ng m?ch b?ng ch?t hóa h?c (TACE) (Transarterial chemoembolization)
Ch?t li?u làm t?t m?ch và thu?c hóa h?c du?c tiêm vào b?ng m?t ?ng thông và du?c dua th?ng vào d?ng m?ch dang nuôi du?ng kh?i u. TACE có nhi?u h?a h?n trong di?u tr? ung thu gan.
 
Truy?n ch?t hóa h?c qua d?ng m?ch (TACI) (Transarterial Chemical infusion)
Theo phuong pháp này, ch?t thu?c hóa h?c du?c truy?n tr?c ti?p vào kh?i u d? gi?t t? bào ung thu. Cách này có th? áp d?ng d? di?u tr? nhi?u lo?i ung thu.
 
Uu di?m
Li?u pháp can thi?p giúp dua thu?c tr?c ti?p vào kh?i u và không gây t?n thuong d?n các mô lành. Vì v?y, bác si có th? dùng các thu?c này ? li?u cao hon mà không b? r?i ro.
*         Th?i gian gây mê ng?n hon;
*        Không gây ra nhi?u t?n thuong cho co th?;
*         Thu?ng ít gây nên c?m giác dau d?n và it tác d?ng ph? co b?n;
*        Vì v?y b?nh nhân không ph?i luu l?i b?nh vi?n lâu; 
*        Th?i gian h?i ph?c ng?n hon
 
Các bi?n ch?ng có th? x?y ra
Tác d?ng ph? và bi?n ch?ng c?a li?u pháp can thi?p tùy thu?c vào nguyên nhân thao tác và v? trí c?a di?u tr? can thi?p. Nói chung, li?u pháp can thi?p an toàn và thu?ng ch? gây ra nh?ng tác d?ng ph? nh? nhu sau:
*        S?t ? nhi?t d? th?p (low-grade fever)
*        Bu?n nôn
*        Ðau
R?i ro nghiêm tr?ng nh?t là thao tác can thi?p có th? d?n d?n xu?t huy?t ho?c ch?y máu, và, trong tru?ng h?p r?t hi?m, nguy co t? vong.
cialis
cialis
cialis
generic viagra online
generic viagra online
generic viagra online
levitra
levitra
levitra
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
levitra dosage and directions
side effects of levitra
side effects of levitra
side effects of levitra
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
where to buy generic levitra online
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
viagra price per pill in india
chinese viagra pills
chinese viagra pills
chinese viagra pills
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
does walmart sell generic levitra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
levitra side effects vs viagra
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
how much does generic cialis cost
20-Aug-2012 12:00:00 AM
Copyright © 2012 Fuda Cancer Hospital
Powred by Design Minhleon